Data Science


Khóa học Data Science với Python do LIKELION Nguyễn Đức Huy phụ trách, sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm thú vị và hiệu quả với các Dự án Data Science thông qua các thư viện chuẩn: NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn cùng với kỹ năng làm sạch và xử lý dữ liệu, và biến dữ liệu đó trở thành công cụ đạt được thành công.

intro_three

Curriculum

  1.    Giới thiệu khoá học
Available in days
days after you enroll
  2.    Cài đặt môi trường
Available in days
days after you enroll
  3.    Python cơ bản cho Data Science
Available in days
days after you enroll
  4.    Phân tích dữ liệu với Python – NumPy
Available in days
days after you enroll
  5.    Phân tích dữ liệu với Python – Pandas
Available in days
days after you enroll
  6.    Phân tích dữ liệu với Python –Pandas (Phần bài tập)
Available in days
days after you enroll
  7.    Trực quan hoá dữ liệu với Python – Matplotlib
Available in days
days after you enroll
  8.    Trực quan hoá dữ liệu với Python – Seaborn
Available in days
days after you enroll
  9.    Trực quan hoá dữ liệu với Python – Plotly and Cufflinks
Available in days
days after you enroll
  10. Project cuối khoá
Available in days
days after you enroll
4 intro_three